Mazal Tov

Mazal tov to Nova Scott on the occasion of her 85th birthday.