Mazal Tov

Mazal Tov to Alan and Rosemary Davidson on the wedding in New York of their son Avraham Yaakov to Elissa Glaser.